دستورالعمل ترکیب بارها در ساختمانهای متعارف به روش حالات حدی

آیین نامه ترکیب بارها و نحوه استفاده از آن در این فایل نشان داده شده است که براساس مبحث 6 مقررات ملی ساختمان آورده شده است  که در طراحی ساختمان یکسری ترکیب بار آیین نامه اراعه می دهد که برای بحرانی ترین حالت سازه طراحی میگردد که طبق قانون حالات حدی همیشه بار ماگزیمم  و مقاومت حداقل در نظر گرفته خواهد شد که در بارگذاری معمولا بارها بایک ضریب افزایشی افزایش پیدا میکند وشما عزیزان در ادامه میتوان این فایل را دانلود کرد

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر