آیین نامه طراحی و اجرای سقف تیرچه و بلوک نشریه 543

در این نشریه نکات و ضوابط مربوط به طراحی و اجرای سقف تیرچه و بلوک اراعه شده است که با نام نشریه 543 اورده شده است . این نشریه برای دانشجویان و پیمانکاران و همچنین مهندسین ناظر بسیار مهم است و به کلیه کسانی که در ضمینه ساختمان کار میکنند توصیه می شود که در ادامه میتوان این آیین نامه را دانلود کرد

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر