مبحث 15 مقررات ملی ساختمان

یکی دیگر از مباحث مقررات ملی ساختمان مبحث 15 است که در رابطه با آسانسور و پلکان برقی میباشد . فصل اول این آیین نامه مربوط به کلیات این مبحث است در فصل دوم این مبحث ضوابط آسانسورها آورده شده است و در فصل سوم این مبحث پلکان برقی و پیاده رو متحرک آورده شده است. این مبحث علاوه بر فصول خود دارای پیوست هایی هم می باشد که شاملموارد زیر است

پیوست 1) اطلاعات و مدارک فنی آسانسورها و پلکان برقی و پیاده روی متحرک بوده 

پیوست 2) جداول ابعادی آسانسور

پیوست 3) نقشه ها و اطلاعات تکمیلی

و واژه نامه انگلیسی به فارسی است

در پایان موارد اراعه شده و مقده مه ای برای این مطلب می توانید مبحث 15 مقررات ملی ساختمان را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر