فیلم آموزش ساخت مقطع باکس در ایتبس 2016

در این آموزش به صورت مختصر و مفید آموزش ساخت مقطع باکس در ایتبس 2016 توضیح داده شده است و باتوجه به این آموزش ساخت مقاطع دیگر نیز در آینده برروی سایت قرار خواهد گرفت . به طور کلی ساخت مقاطع میتوان به صورت های متفاوتی در ایتبس 2016 انجام شود و باهمراه شدن با سایت در ادامه آموزش ها وارد بحث های دیگر در طراحی ساختمان پرداخته خواهد . در ادامه توضیحات برای این فیلم میتوانید این فیلم را تماشا کنید

مدرس فیلم آموزشی: شهرام اکبری

 

مطالعه بیشتر