مقاله مدلسازي اجزاي محدود غيرخطي ترك در انتهاي تيرهاي پل

چکیده:

در طرحهاي جديد پلها براي استحكام انها از ميله ها و تيرهاي مقاوم و مستحكم كننده با جان باريك و ارتفاع زياد استفاده ميشود. انتقال تنش هاي بزرگ از رود به ميله هاي مقاوم كننده باعث ميشود كه اين عضوها در انتهاي تير دچار ترك خوردگي شوند. به دليل ميزان ترك زياد، براي آشكار سازي و درك رفتار بتن و ميله هاي تقويت كننده در تقويت كننده ها نياز به اناليز غير خطي است. مدلسازي اجزاي محدود يك ابزار توانمند براي اجراي اين كار است. البته ميزان دقت شبيه سازي به پارامترهاي ورودي كه در آناليزهاي غير خطي مهم ميباشند بستگي دارد. در اين مقاله پارامترهاي ورودي و ويژگي هاي مدلسازي كه تاثيرهاي مهمي بر نتايج آناليز غير خطي اجزاي محدود انتهاي ميله هاي تقويت كننده بتن مسلح دارد را معرفي ميكند. حساسيت نتايج به خواص كششي بتن، خواص اتصال بين بتن و ميل گردهاي عاج دار و نحوه انتقال تنش به بتن محاسبه ميشود. اثر پارامترهاي مدلسازي نظير مرتبه المانها نيز بررسي شده است. براي معتبرسازي مدلسازي از داده هاي تست هاي موجود استفاده شده است. بعد از معتبرسازي از روش اجزاي محدود از ان براي مطالعه ترك در انتهاي ميله ها استفاده ميشود. از الگوي كرنش كششي به دست آمده در روش اجزاي محدود براي تشريح ترك هاي به وجود امده استفاده ميشود. از تاثير ميله هاي تقويت كننده براي كنترل ترك ها استفاده ميشود.

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر