شرایط بتن ریزی در هوای سرد

 

یکی از مواردی که در ساخت یتن و شرایط مربوط به اجرای بتن از شرایط ویژه برخوردار است این است که بدانیم در چه شرایطی هوا سرد یا گرم است. در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان شرایطی را برای بتن ریزی در هوای سرد در نظر گرفته است که اگر بتن ریزی ما در آن شرایط قرار داشت عمل آوری و بقیه شرایط مربوط به هوای سرد تغییر میکند و شرایط متفاوتی را باید برای آن در نظر گرفت

دانلود بالینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر