فیلم آموزش اضافه و حذف کردن طبقات در ایتبس ۲۰۱۶

دراین آموزش به این موضوع پرداخته شده که اگر درحین طراحی یا در پایان طراحی بایستی طبقه اضافه یا کم کنیم نکات آن و ضوابط آن در ایتبس به صورت مختصر و مفید توضیح داده شده است

مطالعه بیشتر