فیلم آموزش تغییر رنگ ضمینه ایتبس ۲۰۱۶

دراین آموزش که در ایتبس ۲۰۱۶ انجام شده است به بررسی نحوه تغییر رنگ ضمینه ایتبس ۲۰۱۶ پرداخته شده و به طور مختصر رنگ نرم افزار از سفید به سیاه تغییر میکند و درادامه حتمن این آموزش را ببینید

مدرس: مهندس شهرام اکبری

مطالعه بیشتر