فهرست بها راه و باند 1399

 

فهرست بها کلی و کامل راه و باند سال 1399 که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی آورده شده است در این قسمت می توانید دانلود نمایید و به طور کلی مناسب برای پیمانکاران و ناظرین می باشد و مبنای قیمت به ارگان مشخص است و به طور کلی مورد نیاز برای کلیه پرسنا اجرا و نظارت می باشد در ادامه توضیحات پیشنهاد میکنم این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر