آموزش دیافراگم صلب طبقات در ایتبس ۲۰۱۸

دراین آموزش برای درنظر گرفتن پیچش سازه باید سقف ها را به صورت صلب در نظر گرفت که در نهایت با صلب کردن طبقات میتوان سازه را بهتر و واقعی تر طراحی کرد در نهایت این آموزش جذاب را ببینید

مطالعه بیشتر