آیین نامه بارگذاری پل ها نشریه 139

برای طراحی و تحلیل هر سازه چه از نوع ساختمانی چه از نظر راه سازی و غیر ساختمانی باید از آیین نامه معتبر استفاده کرد و مهمترین آیین نامه و مبنای تحلیل و طراحی آیین نامه های سازمان مدیریت و بودجه است که مبنای طراحی در کشور است که آشنایی با این آیین نامه های معتبر برای هر مهندس طراح و هر مهندس ناظر و حتی لازم برای پیمانکاران و عوامل اجرای پروژه لازم بوده. لازم به ذکر است ضوابط طراحی پل ها در علم مهندسی راه انجام می شود و مربوط به بخش راهسازی می باشد . در این نشریه 139 که در رابطه با بارگذاری پل ها می باشد برای مهندسین طراح پل بسیار مهم خواهد بود و به عنوان یک پیشنهاد ویژه پیشنهاد می کنم که این نشریه مهم را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر