قانون زمین شهری

یکی از مواردی که در ساخت و ساز و بحث شهرها قانون زمین شهری است که برای کاربری های مختلف و همچنین زمین های موات و بایر و همچنین شناخت این زمین ها و بهره برداری قانونی دانستن و مراجعه به این قانون بسیار لازم و ضروری بوده و باید مهندسین شهرساز و همچنین مهندسین معماری توجه ویژه ای به این قانون مهم داشته باشند در ادامه این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر