فرم گزارش مهندس ناظر ساختمان

 

مهندس ناظر باتوجه به نوع ساختمان باید گزارشات مرحله ای اراعه دهد که به شرح زیر می باشد:

1 گزارش به نظام مهندسی

2 گزارش به شهرداری

3گزارش به اداره کار و امور اجتماعی

4 گزارش برای خود ناظر

 

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر