نمونه قرارداد آرماتوربندی

برای اجرای کار در امور ساختمان باید قراردادی مابین پیمانکار و کارفرما انجام شود که طرفین قرارداد ملزم به رعایت و اجرای آن هستند واین قرادادها به صورت ماده و بند تعریف شده و کلیه موارد اجرا و بحث حقوقی در نظر گرفته می شود. در این فایل یک نمونه از قرارداد تحت عنوان آرماتور بندی آورده شده است که در ادامه می توان این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر