مقاله توزيع احتمالاتي تغييرمكان نسبي دو سيستم يكدرجه آزاد مجاور هم

مقاله در رشته های مختلف دانشگاهی توسط دانشجویان آن رشته ها انجام می شود که براساس نیاز رشته و براساس دامنه آن رشته ها در نظر گرفته می شود مثلا در رشته های مهندسی به ویژه مهندسی عمران این مقاله ها باعث ترویج و افزلیش توان علمی و نشر و بازکردن دریچه های زیادی به روی علم این رشته می شود . درطول سال کنفرانس ها و سمینارهای زیادی انجام می گیرد که همه جز بهترین مقالات علمی است که توسط دانشجویان و مهندسان رشته مهندسی عمران اراعه می گردد

به طور کلی مقالات به دو قسمت عملی ترویجی و پژوهشی انجام می شود که علمی پژوهشی یک ابتکار و نو آوری جدید است که باعث پیشرفت و جدید شدن علم می شود

در مقاله های علمی ترویجی مقاله های است که قبلا انجام شده و دانشجو این مقاله ها را گسترش می دهد و ممکن است جنبه دیگری از آن موضوع را گسترش دهد .

این مقاله که به بررسی توزیع احتمالاتی تغیر مکان دوسیستم یکدرجه آزاد مچاور هم  پرداخته است این مقاله توسط سپیده رحیمی و مسعود سلطانی محمدی نوشته شده که هردوی نویسنده مقاله از دانشجویان و اساتید دانشگاه تربیت مدرس هستند

چکیده مقاله به صورت زیر آورده می شود که یک ذهنیت خوب به شما کاربر گرامی بدهد که بدانید مفهوم و کلیات مقاله چطور است  و در چه سطحی اراعه گشته است.

چکیده: 

بررسی احتمال برخورد ساز ههای مجاور تحت اثر زلزله، اساس تدوين ضوابط آئين نامه ای برای تعيين کمینه ابعاد درز انقطاع است. در پژوهشهای پيشين از قانون ترکیب تفاضلي دوگانه براي تعيين اين فاصله استفاده شدهاست و تنها تفاوت بين رو شها در تعيين ضريب وابستگي پاسخ لرز های دو سيستم مجاور هم می باشد. اين ضريب که وابسته به پريود و ميرايي دو سيستم می باشد، با فرض رفتار خطی ساز ه ها تعیین شده است، و در محدوده غيرخطي، بامعادل سازی رفتار سازه با حالت خطی و معرفی مقدار پريود و ميرايي موثر به دست می آید. مقادير پريود و ميرايي موثر وابسته به مقدار نياز شكل پذيري سيستم بوده و تنها براي مدل های رفتاري محدودی معرفی شده اند. در اين
پژوهش يک الگوريتم جامع برای تعيين ضريب وابستگي بين دو سيستم با استفاده از تئوری ارتعاشات تصادفي براي سيستم با مدل رفتاري بوك- ون با رفتارهای هيسترزيس مختلف، ارائه شده است. علاوه بر اين، روش پيشنهادی براي انواع تحريک ورودي با چگالي طيفی هاي مشخص قابل كاربرد است و جامعيت بيشتري نسبت به روابط قبلي دارد. نياز شكل پذيري سيستم متناظر با چگالي طيفي ورودي با استفاده از روابط ارتعاشات تصادفي تعيين و توزيع احتمالاتيتغيير  مكان نسبي بين دو سيستم حاصل از روابط ارائه شده با روابط موجود مقايسه ميشود. برای صحت سنجي روابط ارائه شده، از آناليز مونت كارلو براي دو سيستم غيرخطي مجاور، تحت ركوردهايي که برای يك چگالي طيفي مشخص به صورت ايستا و غيرايستا شبيه سازي شده اند، استفاده شده است

در ادامه برای دانلود کامل  این مقاله را اقدام نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر