×
ادامه مطلب
4 آذر 1398

مقاله مدلسازي اجزاي محدود غيرخطي ترك در انتهاي تيرهاي پل

ادامه مطلب
17 اردیبهشت 1398

بررسی تاثیر مشخصات هندسی لایه روانگرا در رفتار پی های شمعی

ادامه مطلب
2 اردیبهشت 1398

تاثیر پی در طراحی و عملکرد ساختمان های بسیار بلند

ادامه مطلب
10 آذر 1397

مقاله استفاده از طیف شتاب زلزله برای محاسبه نیروی وارد بر اجزای غیرسازه ای

ادامه مطلب
12 شهریور 1397

مقاله ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي لوله و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮدﻫﺎي ﺧﺮاﺑﯽ در هنگام زلزله

ادامه مطلب
4 مرداد 1397

تاثیر زلزله برسازه های زیرزمینی

ادامه مطلب
13 تیر 1397

مقاله اﺛﺮﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊﺷﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻤﯿﺮی ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻌﻤﯿﺮی

ادامه مطلب
15 اردیبهشت 1397

مقاله كاربرد بادبندكمانش ناپذير و ديوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود

ادامه مطلب
2 اردیبهشت 1397

مقاله بررسی رفتار دینامیکی شبکهای از خطوط لوله با روانگرایی بخشی از خاک ناشی از شتاب زلزله

ادامه مطلب
25 فروردین 1397

مقاله بررسی رفتار لرزه ای خطوط لوله گاز مدفون در محل تلاقی با گسلهای فعال

ادامه مطلب
24 اسفند 1396

مقاله تأثیرتعداد رشته هاي تعریف شده درمفصل پلاستیک بر رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان- هاي فولادي

ادامه مطلب
16 اسفند 1396

مقاله توزيع احتمالاتي تغييرمكان نسبي دو سيستم يكدرجه آزاد مجاور هم

ادامه مطلب
30 بهمن 1396

دانلود مقاله بررسی اثرات طبقه نرم در رفتار ساختمان بتنی

ادامه مطلب
19 بهمن 1396

دانلود مقاله تحلیل پارامتری پاسخ سازه ای اتصالات صفحه زیرستون به روش المان محدود

ادامه مطلب
12 بهمن 1396

دانلود مقاله تعیین ضریب رفتار قاب خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع

ادامه مطلب
5 بهمن 1396

دانلود مقاله تاثیرابعاد قاب برضریب رفتار قاب خمشی متوسط فولادی

ادامه مطلب
3 بهمن 1396

دانلود مقاله تحليل اجزاي محدود كف ستون ها تحت بار فشاري توام با برون محوري

0